x
logo
उद्योग व्यवसाय
शेतकरी व त्यांच्या पालकांना शेती बरोबरच विविध प्रकारची सेवा / उद्योग व्यवसायाकरिता खेळते भांडवल व गुंतवणूक स्वरुपाचा रु.200.00 लाख पर्यंतच्या कर्ज पुरवठा सदर धोरणाअंतर्गत केला जातो.
संस्था पांत्रता :- 1. संस्था सलग 3 वर्षात नफ्यात असावी,सभासद कर्ज वसूली किमान 85% व विनाथक इष्ट दुरावा 5% व संस्था बँक कर्ज थकबाकीत नसावी.
2. अद्यावत वैधानिक लेखापरिक्षण ऑडीट वर्ग अ व ब , मुदती कर्ज 25% येणेबाकी, समान लेखापध्दती प्रमाणे कामकाज,सभसदांनी निवडून दिलेले संचालक मंडळ. सभासद निकष :
1. सेवा / उद्योग व्यवसाय उभारणीसाठी खेळते भांडवल व गुंतवणूक कर्जासाठी रु.200.00 लाख परतफेड क्षमता विचारात घेवून कर्ज मंजूरी.
2. सनदी लेखापाल (C.A.) यांचा सविस्तर प्रकल्प् अहवाल प्रस्तावासोबत सादर केला पाहिजे.
3. सदर कर्जास तारण म्हणून अर्जदार यांचे स्वमालकीची संपूर्ण निर्वेध स्थावर मिळकत तारण दिली पाहिजे. तारण द्यावयाचे मिळकतीचा बँकेचे पॅनेलवरील वकीलांकडून शोध अहवाल व व्हॅल्युएटरकडून व्हॅल्यूएशन रिपोर्ट घेतला पाहिजे. व्हॅल्युएशनचे 50% किंवा परतफेड क्षमता यापैकी कमी रक्कमेस कर्ज मंजूरी दिली जाईल.
4. योजनेचे प्लॅन व इस्टीमेट इंजिनिअर यांचेकडून घेतले पाहिजे. तसेच वस्तू व मशिनरीचे कोटेशन प्रस्तावासोबत जोडले पाहिजे.
5. अर्जदारांचे शैक्षणिक व व्यावसायीक पात्रता पूर्ण असली पाहिजे. तसेच व्यवसायासाठी आवश्यक त्या परवानगी घेतली पाहिजे.
6. अर्जदाराचा सिबील रिपोर्ट समाधानकारक असावा.
7. प्रकल्पाची अनुकूलता व पोषकता तपासली जाईल.
8. व्यावसायाची जागा,भाडेकरार,दळणवळण सोय,कच्चा माल उपलब्धता, कामगार, विज, पाणी व विक्री व्यवस्था पाहिली जाईल.
1. संस्थेचे वैधानिक लेखापरिक्षण अद्यावत असले पाहिजे. (लेखापरिक्षण 2 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी प्रलंबित नसावे ) ज्या संस्थामध्ये अफरातफर,गैरव्यवहार आहेत अशा संस्थांनी संबंधीतांवर कायदेशीर कारवाई केली असली पाहिजे.
2. संस्थेच्या आदर्श पोटनियमानुसार संस्थेची सर्व दप्तरी कामकाज ,जमाखर्च
व आर्थिक पत्रके समान लेखापध्दती CAS प्रमाणे ज्या त्यावेळी पूर्ण असले पाहिजे.
3. आदर्श पोटनियम क्र.5 प्रमाणे बाहेरील कर्ज उभारणीची मर्यादा प्रस्थापीत झाली पाहिजे. जर ती होत नसलेस मा.सहकार खातेतून वाढवून घेतली पाहिजे.
4. संस्था पंचकमिटी सदस्य अगर त्यांचे संबंधित (आदर्श उपविधीत नमूद केलेप्रमाणे ) थकबाकीत नसले पाहिजेत.
5. अनिष्ट तफावतीतील संस्थांचे बाबतीत बँक धोरणाप्रमाणे बँक कर्जाचे हप्ते बांधणी केली पाहिजे.
6. संस्थेने सभासदांकडून व्याज वसूल करताना बँकेने कळविलेल्या व्याजदरापेक्षा कमाल 2% हून अधिक व्याज गाळा घेणेचा नाही.
7. कर्ज मागणीदार संस्थेने सभासद व संचालक मंडळाची सकारात्मक / नकारात्मक माहिती सीबील (CIBIL)सारख्या संस्थांना कळविणेस हरकत नाही अशी संमती देणेची आहे.
8. कर्ज मागणीदार संस्था व सभासद यांची बँकेतील सर्व ठेव रक्कम कर्ज खातेस जमा करणेचा अधिकार बँकेस राहील.
9. बँकेचे लेखी परवानगीशिवाय अन्य वित्तीय संस्थेशी कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करता येणार नाही.
10. वैधानिक लेखापरिक्षण वर्ग “ड” असणाऱ्या संस्थांना सहकार खात्याने मान्यता दिलेस अशा संस्था मुदती कर्ज पुरवठयास पात्र राहतील.
11. कर्ज मागणीदार सभासद थकबाकीदार नसला पाहिजे.
12. सभासदांची कर्ज परतफेड क्षमता विचारात घेताना एकूण शेती उत्पन्नाचे 25% व नोकरी / व्यवसायातून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचे 50% इतकी राहील.
13. कर्ज मागणीदार यांनी कर्ज उचली वेळी 2 सक्षम जामीनदार दिले पाहिजेत.
14. 7/12 उताऱ्यावर अन्य वित्तीय संस्था / बँकेचे बोजे नोंद असलेस सदरचे क्षेत्र कर्ज मंजूरीतून वगळले जाईल. तथापी अर्जदार सदर वित्तीय संस्था / बँकेचा थकबाकीदार नसला पाहिजे. याकरिता संबंधित संस्थेचे दाखले कर्ज प्रस्तावासोबत सादर केले पाहिजे.
15. कर्ज उचलीपूर्वी मंजूर कर्जाचा बोजा नोंदीचे उतारे (7/12 उतारे,प्रॉपर्टी कार्ड इ.) सादर केले पाहिजेत.
16. संयुक्त सभासदांची कर्ज मागणी विचारात घेतली जाईल.