x
logo
मस्त्य पालन व्यवसाय
कर्ज प्रकार सन 2023-24 सालाकरिता प्रती हेक्टरी कर्ज दर रुपये
नदी /तलाव मत्स्य व्यवसाय प्रति मच्छिामार
15000
1200 नग युनिट 10 गुंठे शेततळे 9 महिने करिता खेळते भांडवल
40000