x
logo
शेळीमेंढी पालन
कर्ज प्रकार सन 2023-24 सालाकरिता प्रती हेक्टरी कर्ज दर रुपये
9 महिने करिता (10+1) युनिटकरिता खेळते भांडवल
70000