x
logo
कुकुटपालन
कर्ज प्रकार सन 2023-24 सालाकरिता प्रती हेक्टरी कर्ज दर रुपये
1000 पक्षाकरिता (बॉयलर) 45 दिवसासाठी खेळते भांडवल स्वमालकिचे
140000
करार पध्दतीने / बाय  बॅक
20000