x
logo
ऊस
पीक प्रकार सन 2023-24 सालाकरिता प्रती हेक्टरी कर्ज दर रुपये
बारमाही पिक
आडसाली
140000
पुर्व हंगामी
135000
सुरु
135000
खोडवा
108000
सरासरी
125000

अ.नं.

पिकाचे नांव

कर्ज वितरण  तारीख

कर्ज परतफेडीची तारीख

खरीप हंगाम  
 1तृण धान्य –

01/04/2023 ते 30/09/2023

31/03/2024

 भात ,ज्वारी ,बाजरी, नाचणी, मक्का इ.
2कडधान्य
 तुर,उडीद,मुग इ.
3तेलबीया –
 भुईमूग,सुर्यफुल,सोयाबीन,तीळ इ.
4इतर पिक –
 मिरची,टोमॅटो,कांदा,बटाटा,हळद ,आले, रताळे इ.
रब्बी हंगाम

 

 

 1तृण धान्य –

01/10/2023 ते 31/03/2024

30/06/2024

  ज्वारी ,गहू, बाजरी,नाचणी,मक्का इ.
 2कडधान्य-
  हरभरा,वटाणा इ.
 3तेलबीया –
  सुर्यफुल,करडई, तीळ इ.
 4इतर पिक –
  कांदा,बटाटा इ.
उन्हाळी पिके

 

 

 1तृणधान्य

01/10/2023 ते 31/03/2024

30/06/2024

  भात,मक्का इ.
 2तेलबीया
  सुर्यफुल,भुईमूग इ.
बारमाही पिके

 

 

 1ऊस(आडसाली,पूर्व हंगामी,सुरु व खोडवा )

01/07/2023 ते 30/06/2024

30/06/2024 मुदतवाढ 30/06/2025

 2फळझाडे

 

 

  1केळी

01/04/2023 ते 31/03/2024

31/03/2024 मुदतवाढ 30/06/2025

  2काजू

01/07/2023 ते 31/12/2023

30/06/2024

  3आंबा

01/07/2023 ते 30/09/2023

30/06/2024

  4द्राक्षे

01/04/2023 ते 31/12/2023

31/03/2024

भाजीपाला – प्रत्येक भाजीपाला पिकांचा पेरणी व काढणी कालावधी वेगवेगळा असलेने त्या त्या पिकांच्या हंगामानुसार कर्ज वितरण व परतफेड तारीख निश्चित करणेत यावी.

 

पीक कर्ज मर्यादा व व्याज अनुदानाबाबत :
व्यक्तिगत पीक कर्ज मर्यादा लागवडी खालील क्षेत्राच्या प्रमाणात मंजूर करणेत यईल. रु.3.00 लाखापर्यंतचे पिक कर्जास केंद्र व राज्य शासनाचे योजनेनुसार व्याज अनुदानाचा लाभ मिळेल. कर्ज उचलीपासून कमाल 1 वर्षाचे कालावधीपर्यंत सवलतीचे व्याजदराने लाभ देणेत येईल. 1 वर्षाचे पुढील कालावधीसाठी बँकेचा प्रचलित व्याजदर (8.50%) लागू राहील. रु.3.00 लाखावरील पिक कर्जास बँकेचे प्रचलित व्याजदराने (8.50%) व्याज आकारणी करणेत येईल.
2) किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत खावटी कर्ज :-
खावटी नं.1 – नाबार्ड यांचे परिपत्रक क्र.71/पीसीडी-04/2011-12 दिनांक 30/3/2012 अन्वये किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत पीक कर्ज मंजूरीचे 30% इतके खावटी (Consumption) कर्ज मंजूरी दिली जाते. यामध्ये 10% खावटी कर्ज व 20% शेती मालमत्ता देखभाल-दुरुस्तीचा समावेश आहे.
3) आकस्मिक – याशिवाय बँकेच्या स्वत:च्या धोरणानुसार ऊस पीक कर्ज मंजूरीच्या 20% जादा आकस्मिक (Contingent) कर्ज मंजूरी देणेत येईल.
4) खावटी नं.2 – भुमिहिन सभासदांकरिता खावटी कर्ज किमान मर्यादा रु.2500/- व कमाल त्यांनी धारण केलेल्या शेअर्सच्या 80% इतपत राहील.
5) केंद्र शासनाच्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेनुसार सभासदांना रोखीने पिक,खावटी व आकस्मिक कर्ज वितरण करणेचे धोरण यापूर्वी प्रमाणेच कायम राहील.